EN 中文

產品類別

所有產品類別

FPC05L-12xx-A SERIES

0.5FPC,抽屜式下接

FPC05L-20xx-A SERIES

0.5 FPC 下接,抽屜式

FPC05U-12xx-A SERIES

0.5 FPC ,上接 抽屜式

FPC05U-20xx-A SERIES

0.5 FPC ,上接 抽屜式

FPC05L-10xx-B SERIES

0.5FPC , 掀蓋式 /本體H:1.0mm

FPC05L-12xx-B SERIES

0.5FPC,前掀蓋式

FPC05L-15xx-B SERIES

0.5 FPC ,掀蓋式

FPC05L-15xx-B1 SERIES

0.5FPC,前掀蓋式 蝴蝶扣

FPC05L-15xx-B2 SERIES

0.5FPC,前掀蓋式 蝴蝶扣

FPC05L-18xx-B2 SERIES

0.5FPC,前掀蓋式 蝴蝶扣

FPC05L-20xx-B SERIES

0.5 FPC ,掀蓋式 /本體H:2.1

FPC05L-20xx-B2 SERIES

0.5FPC,前掀蓋式 蝴蝶扣

FPC05L-10xx-C2 SERIES

0.5FPC,前插後翻掀蓋式

FPC05L-10xx-C3 SERIES

0.5FPC,前插後翻掀蓋式

FPC05L2-10xx-C3 SERIES

0.5FPC,前插後翻掀蓋式

FPC05L3-10xx-C3 SERIES

0.5FPC,前插後翻掀蓋式

FPC05L-20xx-C SERIES

0.5FPC,前插後翻掀蓋式

FPC05D-10xx-C3 SERIES

0.5 FPC 雙接,前插後翻掀蓋式

FPC05D-12xx-N SERIES

0.5 FPC ,雙接無推桿

FPC05D-15xx-N SERIES

0.5 FPC ,雙接無推桿

FPC05D2-20xx-C5 SERIES

0.5 FPC 雙接,前插後翻掀蓋式

FPC05S1-40xx-N SERIES

0.5 FPC,直立式,正腳位, 無推桿

FPC05S1-44xx-A SERIES

0.5 FPC,直立式,正腳位,抽屜式

FPC05S1-49xx-A SERIES

0.5 FPC,直立式,正腳位,抽屜式

FPC05S2-40xx-N SERIES

0.5 FPC,直立式,反腳位, 無推桿